Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego: Sklep Sunrise System

określający m.in. zasady zawierania Umów zdefiniowanych niżej, poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta albo Kupującego, niebędącego Konsumentem,

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i soboty.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem, w ramach ceny wskazanej w złożonym Zamówieniu funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument albo osoba reprezentująca przedsiębiorcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy: Sklep Sunrise System prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.sunrisesystem.pl.
Sprzedawca – Sunrise System sp. z o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, pod nr KRS 0000489705, NIP 7831707183, nr REGON 302598908.
Umowa/umowa - umowa o dzieło, albo umowa o świadczenie usług, albo umowa sprzedaży, zwane łącznie Umowami/umowami.
Zamówienie - w zależności od przedmiotu Umowy: zamówienie na wykonanie dzieła, albo realizację usługi, albo zakup towaru.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 2. Adres e-mail: shop@sklep.sunrisesystem.pl
 3. Telefon: 61 655 95 55

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny Zamówienia widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za wykonanie Zamówienia.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę złożonego Zamówienia widoczną w Sklepie, składa się wskazana w Sklepie cena Zamówienia oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Zamówienia.
 3. Wybrane przez Kupującego Zamówienie, należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie sposób dostawy, jeśli ma zastosowanie, metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie zapoznania się przez Kupującego z jego opisem, ceną oraz wszystkimi warunkami wskazanymi w opisie Zamówienia i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Zamówienia albo przed rozpoczęciem jego realizacji, w zależności od tego co ma zastosowanie, w związku z przedmiotem Zamówienia.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub składać Zamówienia bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Za złożone Zamówienie Kupujący zobowiązany jest zapłacić z góry, w terminie 7 Dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 6. Faktura elektroniczna zostanie wysłana na przypisany do Konta Kupującego adres e-mail, co Kupujący akceptuje.
 7. Jeżeli Kupujący będzie chciał zmienić adres e-mail, określony w punkcie 6, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o nowym adresie e-mail w formie mailowej na adres faktura.sprzedaz@sunrisesystem.pl, najpóźniej w terminie 24 godzin, od daty złożenia Zamówienia. Do tego czasu faktura elektroniczna będzie wysyłana na adres e-mail wskazany w punkcie 6.
 8. Faktura Sprzedawcy będzie wysłana z adresu: faktura.sprzedaz@sunrisesystem.pl.
 9. Za moment otrzymania przez Kupującego faktury w formie elektronicznej, uznaje się moment przyjęcia wiadomości przez serwer pocztowy Kupującego. W przypadku odrzucenia wiadomości przez serwer pocztowy Kupującego, z powodów leżących po stronie serwera pocztowego Kupującego (brak przestrzeni dyskowej, zablokowane konto, brak konta itp.) – fakturę uznaje się za dostarczoną.
 10. Zgoda na dostarczenie faktur w formie elektronicznej, nie oznacza wyłączenia prawa do wystawiania i wysyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody techniczne i formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru/dzieła bez wad.
 2. Zakres, sposób i warunki realizacji Zamówienia wskazane są w Sklepie, w opisie złożonego Zamówienia i w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji złożonego Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy wszystkich dostępów lub materiałów/informacji, niezbędnych do realizacji złożonego Zamówienia, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty wskazanej w punkcie 2 albo 3.
 6. Termin realizacji złożonego Zamówienia wskazany został w Sklepie, w opisie Zamówienia i liczony jest od daty przekazania przez Kupującego wszystkich dostępów lub materiałów/informacji wymaganych do realizacji złożonego Zamówienia, pod warunkiem wskazanym w punkcie 2 albo 3. W przypadku gdy Kupujący w pierwszej kolejności przekaże Sprzedawcy ww. dostępy lub materiały/informacje, termin ten liczony jest od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo konta rozliczeniowego Sprzedawcy, całkowitą kwotą brutto wskazaną w złożonym Zamówieniu.
 7. Kupujący w ciągu 1 dnia od terminu realizacji złożonego zamówienia o wykonanie dzieła, jest zobowiązany przyjąć dzieło, albo wskazać w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany w §2 Regulaminu, jakie zgłasza zastrzeżenia co do jego wykonania, oraz wyznaczyć termin, w którym zrealizowane zamówienie o wy konanie dzieła ma zostać poprawione bądź uzupełnione. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, uznaje się, że Kupujący odebrał wykonane zamówienie bez zastrzeżeń.
 8. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę niezwłocznie od dnia ich otrzymania, o ile według jego uznania będą one możliwe do realizacji, w szczególności pod kątem technicznym, będą dotyczyły wyłącznie czynności wskazanych w punkcie 1 opisu zamówienia o wykonanie dzieła i będą spełnione wszystkie warunki wskazane w opisie złożonego zamówienia na wykonanie dzieła. Dzień wprowadzenia przez Sprzedawcę zgłoszonych zastrzeżeń, albo data odmowy ich realizacji, z uwagi na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, jest datą odbioru/akceptacji dzieła przez Kupującego. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 9. Zamówienie dostarczane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W przypadku zakupu towaru Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 11. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. zawarcia przez Konsumenta Umowy- w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru/dzieła Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży/umowy o wykonanie dzieła,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja złożonych Zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • Umowa, lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego materiałów/treści/informacji o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Z tytułu realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca odpowiada względem Kupującego do wysokości faktycznie poniesionych strat, jednakże nie większych niż cena netto złożonego Zamówienia. Ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.
 3. Realizacja złożonego Zamówienia podlega prawu polskiemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, niebędącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Kupujący niebędący Konsumentem i Sprzedawca, wyłączają stosowanie przepisów o odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sunrise System sp. z o.o. sp. k.
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
adres e-mail: shop@sklep.sunrisesystem.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*)/o wykonanie dzieła:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie Sklep Sunrise System

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie, w ramach ceny wskazanej w złożonym Zamówieniu, funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Sklep – sklep internetowy Sklep Sunrise System prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.sunrisesystem.pl
Sprzedawca - Sunrise System sp. z o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, pod nr KRS 0000489705, NIP 7831707183, nr REGON 302598908.
Umowa/umowa - umowa o dzieło, albo umowa o świadczenie usług, albo umowa sprzedaży, zwane łącznie Umowami/umowami.
Zamówienie - w zależności od przedmiotu Umowy: zamówienie na wykonanie dzieła, albo realizację usługi, albo zakup towaru.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 2. Adres e-mail: shop@sklep.sunrisesystem.pl
 3. Telefon: 61 655 95 55

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@sklep.sunrisesystem.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail shop@sklep.sunrisesystem.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy shop@sklep.sunrisesystem.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 10. Z tytułu realizacji niniejszej usługi, Sprzedawca odpowiada względem Kupującego niebędącego Konsumentem, do wysokości faktycznie poniesionych strat, jednakże nie większych niż cena netto złożonego Zamówienia. Ewentualna odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl